Vědecká činnost

V rámci vědecko-výzkumné činnosti na Ústavu konstruování FSI VUT v Brně jsem se zabýval především programovou podporou strojírenských úloh, zvláště experimentů, které byly buď přímo řízeny nebo pouze následně vyhodnocovány počítačem. V řešitelských týmech jsem plnil úkoly konzultanta a analytika programové části problému a zodpovídal jsem za vývoj výkonných rutin převážně z oblasti zaznamenávání a číslicového zpracování signálů.

 • Hlavním cílem tématu mé disertační práce bylo nalezení nejvhodnějšího postupu zpětné rekonstrukce pohybu automobilu ze zaznamenaných dynamických parametrů.
 • V tomto směru jsem se podílel na spolupráci s Ústavem soudního inženýrství, ze které vzešlo kompaktní mikroprocesorem řízené měřicí zařízení, které plní funkce tzv. Strapdown Inertial Navigation System (SINS).
 • Další aktivity směřovaly k integraci signálů ze SINS zařízení s informacemi z Globálního Polohovacího Systému (GPS) prostřednictvím Kalmanova filtru.
 • Důležitým druhotným cílem takto získaných dat je jejich využití pro bezdemontážní diagnostiku závěsů kol zkoumaného vozidla formou analýzy pohybů jeho karoserie při jízdě.
 • V oblasti diagnostiky jsem se společně s doktorandy z Ústavu automatizace a měřící techniky FEKT VUT v Brně podílel na vývoji bezdrátového minisystému sběru dat, který byl podporován grantem z Fondu vědy FSI VUT v Brně.

Publikační činnost

 • NOVÁK, J.: Snímání a zpracování údajů lokalizace dopravního prostředku. Brno, 2006. 64 s. Disertační práce na ÚK FSI VUT v Brně. Školitel Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
 • NOVÁK, J.: Bezdrátový akcelerometr, BD 135 3029. In Sborník Fondu vědy FSI. Brno, 2005.
 • NOVÁK, J. - DOČKAL, A.: Zpřesnění rekonstrukce jízdního manévru pomocí GPS. In Sborník přednášek 46. mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů. ReportArt Liberec, 2005. ISBN 80-7083-951-1. s. 252-256.
 • NOVÁK, J. - DOČKAL, A.: Použití GPS pro diagnostiku jízdních stavů vozidel. In Sborník přednášek 28. mezinárodní konference TD2005 – Diagon 2005. Zlín: Academia centrum, UTB Zlín, 2005. ISBN 80-7318-293-9. s. 79-83.
 • NOVÁK, J. - MAZŮREK, I.: Analýza jízdních stavů automobilu. In Sborník přednášek 45. mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů. Blansko, 2004. ISBN 80-214-2702-7. s. 445-449.
 • NOVÁK, J.: Integrace metod pro optimalizaci výrobních dávek a rozvrhů. Brno, 2004. 55 s. Diplomová práce na ÚAI FSI VUT v Brně. Vedoucí diplomové práce RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
 • NOVÁK, J. - MAZŮREK, I.: Diagnostika jízdních stavů automobilu. In Sborník přednášek 27. mezinárodní konference TD2004 – Diagon 2004. Zlín: Academia centrum, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. ISBN 80-7318-195-6. s. 17-21.
 • NOVÁK, J.: Vývoj systému plánování a řízení výroby malé strojírenské firmy. Brno, 2002. 67 s. Diplomová práce na ÚK FSI VUT v Brně. Vedoucí diplomové práce Ing. Petr Kejda.

Popravdě svému výzkumnému týmu jsem s rozvojem živnosti zůstal mnohé dlužen, řada věcí zůstala nedokončena a doufám, že se k této činnosti jednou opět vrátím.